Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VII чакырылышынын XXXI сессиясынын 11-Февраль 2021-ж Жылан-Арык айылы

toktom-shapka

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин

VII  чакырылышынын XXXI сессиясынын

11-Февраль 2021-ж                                                                               Жылан-Арык айылы

 

                                                              ТОКТОМУ № XXXII/II

                                                             Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин                                                                2021-жылга карата бюджетин бекитъъ       

                                                                           ж=нънд=

 

Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2021-жылга карата сунуштаган бюжетин талкуулап Сары-Ой айылдык Кенешинин сессиясы.

 

 1.Жайыт комитетинин 2021-жылга бюджети бекитилсин (тиркеме тиркелет)

2.Бул токтомдун аткарылышын к=з=м=л кылуу жагы бюджет экономика курулуш жана айлана ч=йр=нъ коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

 

 

Т=рага:                                             Б.Кошалиев

Ж=н=тълсън иш кагаздарга,жайыт комитетине

         

                      «Бекитемин»

                                                                                                                                            Сары-Ой айыл аймактык     

                                                                                                                                            Кенешинин т=рагасы :                      

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    ________________Б.Кошалиев

 

                                                  Сары-Ой айыл =км=тънън жайыт пайдалануучуларынын жайыт

                                                                                    комитетинин 2021-жылга карата      

                                                         БЮДЖЕТИ.

 

№ п/п Чыгымдардын статьялары саны баасы Суммасы
1 Т=р=аганын эмгек акысы 1 4500 54000
2 Бухгалтер 1 4000 48000
3 Камсызтандыруу ъчън т=л=м  17/25%     17600
4 Канц товар     5000
5 Командировка     20000
6 Жайыт комитетеинин инфраструктура     95000
7 Жер салыгы     61400
8 Газетага жарыяга беръъг=     1000
  баары     302000

                                                               Жайыт пайдалануу акысы 1 баш (ШМБ)

 

Мал търъ 1 баш ШМБ баасы Сумма Жайыт жер салыгы Жалпы жайыт ъчън
1 баш баа сумма Саны баасы сумма
1 И М М 819 53 43407 22 18018 781 75 61425
2 Майда жандык 12020 12 144240 3 36060 12020 15 180300
3 жылкы 633 53 33549 22 13926 633 75 47475
4 Жаш бодо мал 310 37 11470 12 3720 310 49 15190
  баардыгы 13782             302000

 

Эскертъъ : Cары-Ой айыл =км=тъ боюнча жайыт пайдалануу акысы 1 баш жылкы,  уй топоз,    т==г= 53 анын ичинен жер салыгы ъчън  22 сом,кой эчкиге  12 сом 1 баш   кой эчкиге,  жер  салыгы 3  сом жайытка жер салыгын т=л=мън аныктоо   22.261х 2,65 – 58 991,65сом  х 1,034   каэффценти 60997,36, шартуу мал башынын саны менен 60997,36 : 3916- 15,58 болот.

 

%           Мал търъ Которуу коэфф 1 баш  жайыт жер салыгы Суммасы
1 Ири мъйъздъъ мал 1.0 75 6,1
2 Майда жандык 0.2 15 36,1
3 Жылкы 1.0 75 47,4
4 Жаш бодо мал 0.7 49 10,6
  Баардыгы     100,2

 

 

 

  Жайыт комитетинин т=р=агасы:                                                  М. Жамангулов

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий