Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V/VII

           Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын 

кезексиз V- сессиясынын

ТОКТОМУ V/VII

01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы

Сары-Ой айыл аймагынын жер

комиссиясын тъзъъ ж=нънд=.

 

Кыргыыз Республикасынын  Жер Кодексинин 13-статьясынын, Кыргыз Республикасынын +км=тънън 2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 “Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     укугун беръънън тартиби жана шарттары ж=нънд= типтъъ жобонун”  3-пунктусунун негизинде  Сары-Ой айылдык Кещешинин депутаттарынын сессиясы

 ТОКТОМ  КЫЛАТ:

  1. Сары-Ой айыл аймагында Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугунун тартиби жана шарттары менен беръъ максатында, т=м=нд=гъд=й курамда комиссия тъзълсън.

 

Комиссиянын т=рагасы — Султанов Жерказар,Сары-Ой айылдык  Кещештин

депутаты дыйкан чарбанын жетекчиси.

Мъч=л=ръ                         -Жакыпов Чубак Дъйш=гулович, Сары-Ой айыл =км=тънън

жооптуу катчысы.

-Нааматбеков Рахатбек, Сары-Ой айыл =км=тънън жер

турак жай маселелери боюнча адиси

                                                   —Боталиев Съйънбек Абдылдаевич,  Сары-Ой айыл =км=тънън

айыл башчысы  (келишимдин негизинде  убактылуу милдетин

аткаруучу)

  • Жамангулов Мирлан Сары-Ой айылдык Кещешинин

депутаты  Жайыт комитетинин торагасы

-Алманбет уулу Эламан   Сары-Ой айылдык  Кещештин депутаты

-Бектурганова Ишенбъбъ Баталовна Сары-Ой айыл аймагынын

айыл =км=тънън экономист статисти

Макулдашуу менен               —  ________________________, Нарын районунун шааркуруу жана

архитектура боюнча башкармалыгынын турак жай адиси.

  • _______________, Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана

кыймылсыз мълкк= укуктарды каттоо башкармасынын башкы

адиси

  1. Бул токтомдун аткарылышын к=з=м=лд==нъ Сары-Ой айыл =км=тънън башчысы Б Кошалиевге милдеттендирилсин.

 

Т=рага                                                                                                   Нуркалый у Р

Орун басар                                                                                           Заматбек к Ч

 

Ж=н=тълсън: иш кагаздарга, тиешелъъ мекемелерге

toktom-shapka

Добавить комментарий